islamkingdomfaceBook


I govore oni koji ne vjeruju: "Zašto mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?" Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je vodiča.

Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjuju materice i šta uvećavaju; a svaka stvar kod Njega je po mjeri.

Znalac nevidljivog i vidljivog, Veliki, Preuzvišeni!

Isti je od vas onaj ko skriva govor i ko ga oglašava, i onaj ko je skriven noću i onaj ko hodi danju.

I požuruju te zlu prije dobra, a već su prije njih prošli primjeri (kazne). A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik oprosta prema ljudima, uprkos zulma njihovog; a uistinu, Gospodar tvoj je žestok kaznom.

Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i iza sebe, čuvaju ga po naredbi Allahovoj. Uistinu! Allah ne mijenja šta je u narodu, dok ne promijenu šta je u dušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tad tome nema odbijanja, a nemaju oni mimo Njega nikakva zaštitnika.

On je Taj koji vam pokazuje munju, strah i nadu, i stvara oblake teške.

I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, i meleci iz strahopoštovanja Njegovog; i šalje gromove, te pogađa njima koga hoće, a oni se prepiru o Allahu, a On je žestoke sile.