islamkingdomfaceBook


Njemu je priziv istinski. A oni koje prizivaju mimo Njega, ne odgovaraju im ništa, (oni) su samo kao onaj ko ispruži svoj dlan prema vodi da bi stigla ustima njegovim - a neće mu ona stići; a dowa nevjernika je samo zabluda.

I Allahu pada na sedždu ko je na nebesima i Zemlji, milom i silom, i sjenke njihove, ranim jutrima i predvečerjima.

Reci: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" Reci: "Allah!" Reci: "Pa zar uzimate mimo Njega zaštitnike, (koji) neće vladati za duše svoje korišću, niti štetom?" Reci: "Da li je jednak slijepac i onaj koji vidi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost?" Zar su načinili Allahu ortake (koji) stvaraju slično stvaranju Njegovom, pa im stvaranje izgleda nalik?" Reci: "Allah je Stvoritelj svake stvari, a On je Jedini, Onaj koji pokorava."

Spušta s neba vodu pa teče koritima s mjerom njihovom, te bujica nosi pjenu narastajuću - a od onog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili izrađevine - troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjer Istinu i laž. Pa što se tiče troske, tad odlazi (kao) naplavina; a što se tiče onog što koristi ljudima, pa ostaje u Zemlji; tako Allah navodi primjere.

Onima koji se odazovu Gospodaru svom, biće najbolje. A koji Mu se ne odazovu, da je njihovo sve što je na Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se time iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun i njihovo sklonište biće Džehennem, a loše je odmorište!