islamkingdomfaceBook


Koji su Kur'an učinili odlomcima:

Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo ih sve pitati,

O onom šta su radili.

Zato iznesi šta ti se naređuje i kloni se mušrika.

Uistinu! Mi smo ti dovoljni protiv podrugljivaca,

Koji uz Allaha stavljaju boga drugog, pa saznaće.

I doista znamo da ti tišti grudi tvoje ono šta govore.

Zato slavi sa hvalom Gospodara svog, i budi od onih koji padaju na sedždu,

I obožavaj Gospodara svog, dok ti nije došlo zagarantovano.

Doći će naredba Allahova, zato je ne požurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!

Spušta meleke s Duhom naredbe Svoje, na koga hoće od robova Svojih: "Upozorite da nema boga osim Mene, zato se Mene bojte."

Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle! on protivnik otvoreni.

I stoku - stvorio je nju; imate vi od nje toplotu i koristi, i od nje jedete,

I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kad izgonite na pašu;