islamkingdomfaceBook


Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodat Allahovu nakon što mu je došla, pa uistinu Allah je žestok kaznom.

Uljepšan je život Dunjaa onima koji ne vjeruju i izruguju se onima koji vjeruju. A oni koji se boje, biće iznad njih na Dan kijameta. A Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.

Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnih vijesti i opominjače, i objavljivao uz njih Knjigu s Istinom, da sudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. A nisu se razilazili o njoj, izuzev oni kojima je ona data, nakon što su im došli jasni dokazi, zavišću međusobnom. Pa je uputio Allah one koji su vjerovali onom u čemu su se razilazili od Istine, s dozvolom Svojom; a Allah upućuje koga hoće putu pravom.

Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još vam nije došao primjer onih koji su prošli prije vas. Snalazile su ih bijeda i nevolja i bili su potresani dok je govorio poslanik i oni koji su vjerovali s njim: "Kad će pomoć Allahova?" Pa uistinu! Pomoć Allahova je blizu!

Pitaju te šta da udjeljuju. Reci: "Ono šta trošite od dobrog, pa (to je) za dvoje roditelja i rodbinu i siročad i siromahe i sina puta." A šta uradite od dobrog, pa uistinu - Allah je o tome Znalac.