islamkingdomfaceBook


Naprotiv, donijeli smo im Istinu, a uistinu, oni su lašci.

Znalac nevidljivog i vidljivog! Pa uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

Reci: "Gospodaru moj! Ako ćeš mi pokazati čime im se prijeti,

Gospodaru moj, tad me ne smjesti među narod zalima."

A uistinu, Mi da ti pokažemo čime im prijetimo - Moćni smo.

Odbij zlo s onim šta je najbolje. Mi smo Najbolji znalac onog šta pripisuju.

I reci: "Gospodaru moj! Tražim zaštitu u Tebe od poticanja šejtana,

Nije uzeo Allah nikakvo dijete i nema uz Njega nikakva boga; tad bi sigurno svaki bog nestao s onim šta je stvorio, i sigurno bi se neki od njih uzdizali nad drugima! Slavljen neka je Allah od onog šta pripisuju,

I tražim zaštitu u Tebe Gospodaru moj, da uz mene ne prisustvuju."

Dok, kad jednom od njih dođe smrt, kaže: "Gospodaru moj! Povrati me,

Da bih ja radio dobro u onom šta sam ostavio!" Nikako! Uistinu, to je riječ, on je govornik njen; a ispred njih je berzeh do Dana kad će podignuti biti.

Pa kad se puhne u sur, tad Tog dana među njima neće biti srodstava, niti će se raspitivati.

Pa onaj čije mjere budu teške, pa ti takvi će biti uspješni.

A onaj čije mjere budu lahke, pa to su oni koji su izgubili duše svoje, u Džehennemu će vječno biti.

Vatra će pržiti lica njihova, a oni će u njoj biti iskeženi.