islamkingdomfaceBook


Zar (nije bolji) Ko je počeo stvaranje zatim ga ponavlja, i Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje? Ima li bog uz Allaha? Reci: "Donesite dokaz vaš, ako ste istiniti."

Reci: "Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne zna nevidljivo, izuzev Allah, i ne opažaju kad će biti podignuti."

Naprotiv! Seže li znanje njihovo u Ahiret? Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su o njemu slijepci!

I govore oni koji ne vjeruju: "Hoćemo li kad budemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu biti izvedeni?

Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevima našim od ranije. Ovo su samo priče ranijih."

Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio kraj prestupnika."

I ne žalosti se nad njima, i ne budi u tjeskobi zbog onog šta spletkare.

A govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

Reci: "Možda vas slijedi dio onog šta požurujete."

A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje.

I uistinu, Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove, a šta objelodanjuju.

I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.

Uistinu, ovaj Kur'an kazuje sinovima Israilovim većinom o onom u čemu se oni razilaze.