islamkingdomfaceBook


A kad ljude dotakne nesreća, zovu Gospodara svog obraćajući Mu se pokajanički; zatim, kad oni okuse od Njega milost, gle! skupina njih Gospodaru svom pridružuje,

Da bi bili nezahvalni na onom šta smo im dali. "Pa uživajte, ta saznaćete!"

Zar smo im spustili dokaz, pa on govori o onom šta Mu pridružuju?

I kad damo da ljudi okuse milost, raduju se u njoj; a kad ih zadesi zlo zbog onog što su prethodno uradile ruke njihove, gle! oni očajavaju!

Zar nisu vidjeli da Allah pruža opskrbu kome hoće, i uskraćuje? Uistinu! U tome su znaci za ljude koji vjeruju.

Pa daj bližnjem pravo njegovo i siromahu i sinu puta. To je najbolje za one koji žele lice Allahovo, a ti takvi će biti uspješni.

A ono što ste dali od kamate da bi porasla u imecima ljudi - pa neće porasti kod Allaha; a ono što date od zekata želeći lice Allahovo - pa ti takvi će imati mnogostruko.

Allah je Taj koji vas je stvorio, zatim vas opskrbio, potom će vas usmrtiti, zatim će vas oživiti. Ima li iko od ortaka vaših koji čini išta od toga? Slava Njemu! I uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onog što čine ruke ljudi, da bi dao da oni iskuse dio onog šta su uradili, ne bi li se oni povratili.