islamkingdomfaceBook


A da ščepava Allah ljude za ono šta su zaslužili, ne bi na površini njenoj ostavio nijedno živo biće; ali, ostavlja ih do roka određenog; pa kad dođe rok njihov, ta uistinu je Allah robova svojih Vidilac.

Ja. Sin.

Tako Mi Kur'ana mudrog,

Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,

Na putu pravom:

Objavom Moćnog, Milosrdnog,

Da opominješ ljude čiji očevi nisu bili opominjani, pa su oni nemarni.

Doista se obistinila Riječ na većini njih, pa oni ne vjeruju.

Uistinu! Mi smo na vratovima njihovim načinili okove, pa su oni do brada, zato su oni uzdignutih glava.

I načinili smo ispred njih barijeru i iza njih barijeru, pa ih prekrili - zato oni ne vide.

A isto im je, opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni) neće vjerovati.

Jedino opominješ onog ko slijedi Opomenu i boji se Milostivog u nevidljivosti. Zato ga obraduj oprostom i nagradom plemenitom.

Uistinu! Mi, Mi ćemo oživiti mrtve, a pišemo šta su unaprijed poslali, i tragove njihove. A svaku stvar - pobrojat ćemo je u Vodiču jasnom.