islamkingdomfaceBook


A doista je objavljeno tebi i onima prije tebe: "Ako pridružiš - sigurno će propasti rad tvoj i sigurno ćeš biti od gubitnika.

Naprotiv! Allaha zato obožavaj i budi od zahvalnih!"

Ili rekne: "Da me je Allah uputio, sigurno bih bio od bogobojaznih!"

Ili kaže u vrijeme kad vidi kaznu: "Da mi je povratak, pa da budem od dobročinitelja!"

Svakako! Doista su ti dolazili ajeti Moji pa si ih poricao i oholio se i bio od nevjernika.

A na Dan kijameta vidjećeš one koji su lagali na Allaha, lica njihova biće pocrnila. Zar neće u Džehennemu biti boravište oholih!

I spasit će Allah one koji su se bojali, zbog postignuća njihovog, neće ih dotaći zlo, niti će oni tugovati.

Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nad svakom stvari Zaštitnik!

Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove - ti takvi su gubitnici.

Reci: "Pa zar mi naređujete da drugog, a ne Allaha obožavam? O neznalice!"

I ne cijene Allaha pravim cijenjenjem Njegovim, a Zemlja sva biće u šaci Njegovoj na Dan kijameta, i nebesa će smotana biti u desnici Njegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!