islamkingdomfaceBook


I za kuće njihove vrata i sofe na koje se naslanjaju,

I zlatne ukrase, iako je to sve užitak života Dunjaa. A Ahiret je kod Gospodara tvog za bogobojazne.

A ko bude slijep na sjećanje Milostivog, dodijelit ćemo mu šejtana, pa će mu on biti drug.

I uistinu, oni će ih odvraćati s puta, a misliće da su oni upućeni!

Dok, kad Nam dođe, reći će: "O da je između mene i između tebe rastojanje dvaju istoka. O loš si drug!"

I neće vam koristiti (ovaj) Dan - kad ste zulm činili - što ste vi u kazni saučesnici.

Pa zar ti da pročuješ gluhe ili uputiš slijepce i onog ko je u zabludi očitoj?

Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi ćemo njima biti Osvetnici,

Ili ti pokažemo čime im prijetimo; pa uistinu, Mi smo nad njima Svemoćni.

Zato se drži onoga šta ti je objavljeno. Uistinu, ti si na putu pravom.

I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom; a bićete pitani.

I pitaj onog koga smo poslali prije tebe od poslanika Naših, jesmo li učinili mimo Milostivog bogove da budu obožavani?

I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim faraonu i uglednicima njegovim, pa je rekao: "Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova."

Pa pošto im dođe sa znakovima Našim, gle - oni su im se ismijavali.