islamkingdomfaceBook


Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudi među njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni.

To zato što oni govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." A obmanulo ih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali.

Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakoj duši šta je zaradila? - a njima neće biti učinjen zulm.

Reci: "O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od koga hoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Ti nad svakom stvari imaš moć.

Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodiš mrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa."

Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tad nema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozorava vas Allah Sobom, a Allahu je dolazište!

Reci: "Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji", a Allah nad svakom stvari ima moć.