islamkingdomfaceBook


Zar ne vidiš da Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji? Ne biva nikakav tajni razgovor troje, a da On nije četvrti njihov, niti petero, a da On nije šesti njihov, ni manje od tog, ni više, a da On nije sa njima ma gdje bili; zatim će ih obavijestiti o onom šta su radili, na Dan kijameta. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

Zar nisi vidio one kojima je zabranjeno tajno dogovaranje - zatim se vraćaju onom što im je zabranjeno i tajno se dogovaraju o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku. A kad ti dođu pozdravljaju te onim čim te nije pozdravljao Allah, i kažu u dušama svojim: "Da nas ne kazni Allah zbog onog što govorimo?" Dovoljan je njima Džehennem, pržiće se njime, ta loše je dolazište!

O vi koji vjerujete! Kad se budete tajno dogovarali, tad se ne dogovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku - a dogovarajte se o pravednosti i bogobojaznosti; i bojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani.

Doista je tajno dogovaranje od šejtana, da bi ražalostio one koji vjeruju. A neće im ništa štetiti, izuzev s dozvolom Allahovom; i u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: "Načinite mjesta pri sjedenju", tad načinite mjesta - načiniće Allah mjesta vama. A kad se kaže: "Dignite se", tad se podignite. Allah uzdiže one od vas koji vjeruju i one kojima je dato znanje, stepenima. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.