islamkingdomfaceBook


Zaista je za vas u njima uzor lijep - za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem. A ko se okrene - pa uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.

Možda će Allah uspostaviti ljubav između vas i između onih od njih s kojima ste u neprijateljstvu. A Allah je Svemoćan i Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Allah vam ne zabranjuje prema onima koji se ne bore protiv vas zbog vjere, i ne izgone vas iz domova vaših - da im činite dobro i ispravno postupate prema njima. Uistinu! Allah voli pravedne!

Allah vam jedino zabranjuje da prijateljujete s onima koji se bore protiv vas zbog vjere i izgone vas iz domova vaših i pomažu istjerivanju vašem - da prijateljujete s njima. A ko s njima prijateljuje - pa ti takvi su zalimi.

O vi koji vjerujete! Kad vam dođu vjernice muhadžirke, tad ih provjerite! Allah je Najbolji znalac imana njihovog. Pa ako ih prepoznate vjernicama, tad ih ne vraćajte nevjernicima. Nisu one njima dozvoljene, niti su oni dozvoljeni njima. I dajte im šta su utrošili. I nije vam grijeh da ih oženite kada im date darove njihove. I ne držite u (bračnoj) vezi nevjernice. I tražite šta ste potrošili, i neka traže šta su potrošili. To je sud Allahov, sudi među vama. A Allah je Znalac, Mudri.

Ako vam umakne od žena vaših nešto k nevjernicima, pa budete slijedili, tad dajte onima kojima su otišle žene njihove, slično onom šta su utrošili. I bojte se Allaha, Onog u kojeg ste vi vjernici.