islamkingdomfaceBook


I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani.

Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca, sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njima u poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji se pouzdavaju.

Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je taj ko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dan kijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm.

Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu od Allaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište!

Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade.

Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih: uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili u zabludi očitoj.

Zar, pošto vas je pogodila nesreća - već ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnom njoj - govorite: "Otkud ovo?" Reci: "To je od duša vaših." Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.