islamkingdomfaceBook


A slali smo prije tebe samo ljude kojima smo objavljivali - ta pitajte sljedbenike Opomene, ako ne znate -

Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemo tebi Opomenu, da objasniš ljudima ono šta im se objavljuje, i da bi oni razmišljali.

Pa zar su sigurni oni koji planiraju zlodjela, da neće učiniti Allah da ih proguta Zemlja, ili im doći kazna otkud neće opaziti,

Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa oni neće umaći?

Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu, Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni.

Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvorio od stvari baca sjene svoje desno i lijevo, pokorno Allahu, i oni su ponizni?

A Allahu čini sedždu (sve) što je u nebesima i šta je na Zemlji od životinje, i meleci, a oni se ne ohole,

Boje se Gospodara svog nad sobom i čine šta im se naređuje.

A rekao je Allah: "Ne uzimajte dva boga! Samo je On Bog, Jedini! Zato se Mene - Mene se zato bojte."

A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, i Njemu pripada vjera trajna. Pa zar ćete se drugog (a ne) Allaha bojati?

A ono što je u vas od blagodati - pa, od Allaha je. Zatim, kad vas dotakne nevolja, tad Njega preklinjete.

Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle! Skupina vas Gospodaru svom pridružuje,