islamkingdomfaceBook


A da vidiš kad prestupnici objese glave svoje kod Gospodara svog: "Gospodaru naš! Vidjeli smo i čuli, zato nas povrati: radićemo dobro. Uistinu, mi smo uvjereni."

A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakoj duši uputu njenu, ali, obistinila se Riječ od Mene: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudima zajedno."

Zato kušajte što ste zaboravili na susret ovog dana svog. Uistinu, Mi smo vas zaboravili; i iskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste radili.

Jedino u Naše znakove vjeruju oni koji - kad se opomenu njima, padaju na sedždu i slave sa hvalom Gospodara svog, a oni se ne ohole.

Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivaju Gospodara svog iz straha i nade, i od onog čim smo ih opskrbili, udjeljuju.

Pa ne zna duša šta je za njih skriveno od osvježenja očiju, plaća za ono šta su radili.

Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko je grješnik? Nisu isti!

Što se tiče onih koji vjeruju i čine dobra djela, ta imaće oni bašče skloništem. Ugošćenje za ono šta su radili.

A što se tiče onih koji su griješili, pa sklonište njihovo biće vatra. Kad god zažele da izađu iz nje, biće vraćeni u nju, i biće im rečeno: "Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali."