islamkingdomfaceBook


Qaf. Tako mi Kur'ana slavnog,

Naprotiv, čude se da im je došao opominjač između njih, pa nevjernici govore: "Ovo je stvar čudna:

Zar kad umremo i budemo prašina? To je povratak dalek!"

Doista znamo šta će Zemlja od njih umanjiti, a kod Nas je Knjiga čuvar.

Naprotiv, porekli su Istinu pošto im je došla, pa su oni o stvari zbrkani.

Pa zar neće pogledati nebo iznad sebe - kako smo ga sazdali i ukrasili ga - a nema ono nikakvih pukotina!

I Zemlju! Rasprostrli smo je i pobacali po njoj planine stabilne, i dali da na njoj nikne od svake vrste lijepe, -

Uvid i opomena za svakog roba koji se obraća.

I spuštamo s neba vodu blagoslovljenu, te dajemo da (pomoću) nje izrastu bašče i zrno žetveno,

I palme visoke - grozdovi njihovi naslagani,

Opskrba za robove - i oživljavamo njome predio mrtvi. Takav će biti izlazak.

Poricali su prije njih: narod Nuhov i stanovnici Ressa i Semud,

I Ad i faraon i braća Lutova,

I stanovnici Ejke i narod Tubba' - svaki je porekao poslanike, pa se obistinila prijetnja Moja.

Pa zar smo malaksali pri stvaranju prvom? Naprotiv, oni su u sumnji o stvaranju novom.