islamkingdomfaceBook


Nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i Dan posljednji, a da vole onog ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovom, makar bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova ili rod njihov. Takvima je upisao u srca njihova iman i ojačao ih Duhom od Sebe, a uvešće ih u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Zadovoljan je Allah njima i zadovoljni Njime. Takvi su stranka Allahova! Besumnje! Uistinu! stranka Allahova - oni su oni koji će uspjeti!

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

On je Taj koji je istjerao one od sljedbenika Knjige koji nisu vjerovali, iz domova njihovih, pri prvom progonstvu. Niste mislili da će izaći, a oni su mislili da će ih tvrđave njihove zaštititi od Allaha. Tad im je došao Allah otkud nisu računali i ubacio u srca njihova strah; rušili su kuće svoje rukama svojim i rukama vjernika. Zato primite pouku, o posjednici opažanja!

I da im Allah nije propisao izgon, sigurno bi ih kaznio na Dunjau, a imaće oni na Ahiretu kaznu vatrom.