islamkingdomfaceBook


O Poslaniče! Nek te ne žaloste oni koji žure u nevjerovanje između onih koji kažu: "Vjerujemo!" ustima svojim, a ne vjeruju srca njihova; i od onih koji su jevreji, slušatelji laži, slušatelji naroda drugih (koji) nisu tebi došli. Iskrivljuju riječi na mjestima njihovim, govore: "Ako vam je dato ovo, onda ga uzmite, a ako vam to nije dato, onda se čuvajte." A kome Allah želi kušnju njegovu - pa nećeš mu moći (pomoći) od Allaha ništa. Takvi su oni kojima Allah ne želi da očisti srca njihova. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu užasnu.

Želiće da izađu iz vatre, a neće oni biti ti koji će iz nje izaći, i imaće oni kaznu trajnu.

A kradljivcu i kradljivici - pa odsijecite ruke njihove. Plaća za ono šta su počinili - primjerena od Allaha. A Allah je Moćni, Mudri.

Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi - pa uistinu, Allah će mu oprostiti. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Zar ne znaš da Allah - Njegova je vlast nebesa i Zemlje - kažnjava koga hoće, a oprašta kome hoće? A Allah nad svakom stvari ima moć.