islamkingdomfaceBook


To zato što je Allah objavio Knjigu sa Istinom. A uistinu, oni koji se razilaze o Knjizi, u raskolu su dalekom.

I kad im se kaže: "Slijedite šta je objavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimo ono na čemu smo zatekli očeve naše." Zar?, mada očevi njihovi nisu shvatali ništa, niti su bili upućeni!

Jedino vam zabranjuje lešinu i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo. Pa ko bude natjeran, bez želje i pretjerivanja, tad mu nije grijeh. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Uistinu, oni koji skrivaju šta je objavio Allah od Knjige i uzimaju time vrijednost malu, takvi jedu u trbuhe svoje samo vatru. I neće govoriti Allah s njima na Dan kijameta, niti će ih očistiti; a imaće oni kaznu bolnu.

A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko viče ono šta čuje samo zov i viku. Gluhi su, nijemi, slijepi, zato oni ne shvataju.

O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, i zahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate.

Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivi oni nad vatrom?