islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vi jedino kao muslimani;

I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodati Allahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postali blagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili.

I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivati što je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti.

I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazi jasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu,

Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti: "Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali."

A što se tiče onih čija će lica pobijeliti - pa biće u milosti Allahovoj, oni će u njoj biti vječito.

To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima.

A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama je Poslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom.