islamkingdomfaceBook


Skoro da prsne od srdžbe. Kad god se u njega baci skupina, upitaće ih čuvari njegovi: "Zar vam nije dolazio opominjač?"

Blagoslovljen neka je Onaj u ruci čijoj je vlast - a On nad svakom stvari ima moć -

Koji je stvorio smrt i život, da vas iskuša koji je od vas bolji djelom. A On je Moćni, Oprosnik -

Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Ne vidiš u stvaranju Milostivog nikakvog nesklada. Pa povrati pogled, da li vidiš ikakve napukline?

Ponovo vrati pogled drugi put, povratiće ti se pogled oslabljen i biće on pomućen.

I zaista smo ukrasili nebo najbliže svjetiljkama i učinili ih projektilima za šejtane, a pripremili smo im kaznu seira.

A imaće oni koji ne vjeruju u Gospodara svog, kaznu Džehennema, a loše je dolazište!

Kad budu bačeni u njega, ćut će ga, hroptaće i on će vriti.

Reći će: "Svakako; diosta nam je dolazio opominjač, pa smo porekli i rekli: 'Nije Allah objavio ništa, vi ste samo u zabludi velikoj!"

I reći će: "Da smo slušali ili shvatali, ne bismo bili među stanovnicima seira."

Tad će priznati grijeh svoj. Pa daleko bili stanovnici seira.

Uistinu! Oni koji se boje Gospodara svog nevidljivo, imaće oni oprost i nagradu veliku.