islamkingdomfaceBook


Pa pošto ga ugledaju blizu, rastužiće se lica onih koji ne vjeruju, i biće rečeno: "Ovo je to šta ste prizivali."

Reci: "Vidite li? Ako uništi Allah mene i onog ko je sa mnom, ili nam se smiluje - pa ko će zaštititi nevjernike od kazne bolne?"

Reci: "On je Milostivi. U Njega vjerujemo i u Njega se pouzdavamo. Pa saznaćete ko je taj ko je u zabludi očitoj."

Reci: "Vidite li? Ako voda vaša osvane porinuta, pa ko će vam donijeti vodu tekuću?"

Nun. Tako mi pera i onog što pišu!

Ti nisi milošću Gospodara svoga lud.

A uistinu, ti ćeš imati nagradu neprekidnu,

I uistinu, ti si naravi uzvišene, divne.

Pa vidjećeš (Muhammede) i vidjeće,

Koji je od vas zaluđen.

Doista, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac onog ko je zalutao s puta Njegovog i On je Najbolji znalac upućenih.

Zato ne slušaj poricatelje -

Voljeli bi da popustiš, pa bi popustili -

I ne slušaj svakog zakletnika prezrenog,

Klevetnika, koji hoda s potvorom,

Sprečavatelja dobrog, prestupnika, grješnika,

Nasilnika, sem toga kopileta,

Jer je imalac bogatstva i sinova.

Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: "Priče ranijih!"

Obilježićemo ga na surli!