islamkingdomfaceBook


Allah je učinio Ka'bu Kućom svetom, kijamom za ljude, i mjesec sveti i kurban, i ogrlice (njihove). To zato da znate da Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i da je Allah o svakoj stvari Znalac.

O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari (koje) će vam, ako vam se obznane, smetati; a ako upitate o njima dok se objavljuje Kur'an, obznaniće vam se. Allah to oprašta, a Allah je Oprosnik, Blagi.

Već su to pitali ljudi prije vas, potom su u njih postali nevjernici.

Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, ni saibu, niti wasilu, a ni hamu. Međutim, oni koji ne vjeruju izmišljaju protiv Allaha laž, a većina njih ne shvata.

Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova - uživanje za vas i za putnike - a zabranjen vam je lov kopnom, dokle budete posvećeni. I bojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani.

Znajte da je Allah žestok kaznom, i da je Allah Oprosnik, Milosrdni.

Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah zna šta objelodanjujete i šta krijete.

Reci: "Nije isto loše i dobro, makar te čudilo mnoštvo lošeg. Zato se bojte Allaha, o posjednici razuma, da biste vi uspjeli."