islamkingdomfaceBook


I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega. Zaista vam je došao jasan dokaz od Gospodara vašeg; zato ispunjavajte mjeru i mjerilo. I ne zakidajte ljudima stvari njihove, i ne činite fesad na Zemlji, nakon sređivanja njenog. To je bolje za vas, ako ste vjernici.

I ne sjedajte na svakom putu prijeteći i odvraćajući od puta Allahovog onog ko vjeruje u Njega i tražeći ga iskrivljenim. I sjetite se kad ste bili (brojčano) mali, pa vas je umnožio. I pogledajte kakav je bio kraj mufsida.

Odgovor naroda njegovog bio je jedino što rekoše: "Protjerajte ih iz naselja vašeg. Uistinu, oni su ljudi koji se čiste."

Pa smo spasili njega i porodicu njegovu, izuzev žene njegove, bila je od izostalih.

I izlili smo na njih kišu. Pa pogledaj kakav je bio kraj prestupnika!

A ako bude skupina među vama (koja) vjeruje u ono s čim sam poslat, i skupina (koja) ne vjeruje, onda se strpite dok Allah ne presudi među nama, a On je Najbolji od sudaca."