islamkingdomfaceBook


I neće ti donijeti primjer, a da ti ne donesemo Istinu i bolje tumačenje.

Oni koji će biti sabrani na licima svojim Džehennemu: takvi će biti goreg položaja i najodlutaliji s puta.

I doista smo dali Musau Knjigu i učinili mu uz njega brata njegovog Haruna pomoćnikom,

Pa rekli: "Idite narodu onih koji poriču ajete Naše." Pa smo ih uništili (potpunim) uništenjem.

I narod Nuhov - pošto su porekli poslanike - potopili smo ih i učinili ih ljudima znakom. A pripremili smo za zalime kaznu bolnu.

I Ada i Semuda i stanovnike Ressa i pokoljenja mnoga između toga.

I svakom tom smo navodili primjere, i svakojeg potpuno razbili.

A doista prolaze pored grada na koji je izlivena kiša kobna. Pa zar ga ne vide? Naprotiv! Ne nadaju se proživljenju.

A kad vide te, samo te uzimaju ruglom. "Je li ovo onaj kojeg je Allah podigao poslanikom?

Skoro bi nas zaveo od bogova naših da nismo s njima ustrajali." A saznaće kad vide kaznu, ko je odlutaliji s puta.

Jesi li vidio ko je uzeo bogom svojim, strast svoju? Pa zar ti da budeš nad njim čuvar?