islamkingdomfaceBook


I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima.

Uistinu! Gospodar tvoj će presuditi među njima sudom Svojim, a On je Moćni, Znalac:

Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti na Istini jasnoj.

Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćeš učiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći.

I nisi ti vodič slijepcima iz zablude njihove. Pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajete Naše, ta oni su muslimani.

I kad padne Riječ na njih, izvešćemo im životinju iz Zemlje, (koja) će im govoriti da ljudi u znakove Naše nisu uvjereni.

A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu, od onog ko je poricao ajete Naše, tad će oni biti raspoređeni;

Dok, kad dođu, reći će: "Jeste li poricali ajete Moje, a niste ih obuhvatili znanjem? Šta ste to radili?"

I past će na njih Riječ što su činili zulm, pa oni neće govoriti.

Zar ne vide da smo mi načinili noć da se smire u njoj, a dan (da daje) vidljivost? Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju!

A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestraši ko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htjedne (izuzeti) Allah, a svi će doći Njemu ponizni.

I vidiš planine, misliš nepokretne su, a one se kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha Koji je usavršio svaku stvar. Uistinu! On je o onom šta činite Obaviješteni.