islamkingdomfaceBook


A oni koji vjeruju i čine dobra djela, - sigurno ćemo im pokriti zla djela njihova, i sigurno ćemo ih nagraditi (prema) najboljem šta su radili.

I naredili smo čovjeku prema roditeljima njegovim dobro. A ako se budu s tobom borili, da bi ti Meni pridružio ono o čemu ti nemaš znanje, tad ih ne poslušaj. Meni je povratak vaš, pa ću vas obavijestiti o onom šta ste radili.

A oni koji vjeruju i čine dobra djela, sigurno ćemo ih uvesti među pravedne.

I od ljudi je ko kaže: "Vjerujemo u Allaha" - pa kad bude paćen radi Allaha, smatra kušnju ljudi kao kaznu Allahovu; a ako dođe pomoć od Gospodara tvog, sigurno će reći: "Uistinu, mi smo bili s vama." Zar nije Allah Najbolji znalac o onom što je u grudima svjetova?

A sigurno Allah zna one koji vjeruju i sigurno zna munafike.

I govore oni koji ne vjeruju, onima koji vjeruju: "Slijedite put naš i ponijećemo greške vaše!" A neće oni biti nosioci grešaka njihovih nimalo. Uistinu, oni su lažljivci.

A sigurno će nositi terete svoje i terete uz terete svoje, i sigurno će biti pitani na Dan kijameta o onom šta su izmišljali.

I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pa je ostao među njima hiljadu, izuzev pedeset godina, pa ih je zadesio potop, a oni su bili zalimi.