islamkingdomfaceBook


Reci: "Došla je Istina, i neće se pojaviti neistina, niti se vratiti."

Reci: "Ako zalutam, pa samo lutam protiv duše svoje, a ako se uputim, pa to je stoga što mi objavljuje Gospodar moj. Uistinu! On je Onaj koji čuje, Bliski."

A kad bi vidio kad se preplaše, pa ne bude uzmicanja, i budu dograbljeni iz mjesta bliskog,

I reknu: "Vjerujemo u njega!" A otkud im da prihvate iz mjesta dalekog?

A doista nisu vjerovali u njega od ranije, i ciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog.

A između njih i onog šta žele je prepreka, kao što je učinjeno prije sa njima sličnima. Uistinu, oni su bili u sumnji ozbiljnoj.

Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima: dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

Ono što Allah otvori ljudima od milosti - pa nema tog ko će je zadržati; a šta zadrži - pa nema joj pošiljaoca poslije Njega; a On je Moćni, Mudri.

O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove prema vama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vas opskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega, pa kud se odvraćate?