islamkingdomfaceBook


Reći će drug njegov: "Gospodaru naš! Nisam ja uzrokovao da on prevrši, nego je bio u zabludi dalekoj."

(Allah) će reći: "Ne prepirite se kod Mene, a već sam vam unaprijed poslao prijetnju."

Ne mijenja se Riječ kod Mene, i nisam Ja zalim robovima.

Na Dan kad reknemo Džehennemu: "Jesi li se napunio?" - i rekne: "Ima li dodatka?",

I približi se Džennet bogobojaznima nedaleko:

"Ovo je ono šta vam se obećavalo, svakom pokajaniku, čuvaru,

Ko se plašio Milostivog u nevidljivosti i došao sa srcem obraćenim.

I puhnut će se u sur; to je Dan prijetnje.

I doći će svaka duša, sa njom vodič i svjedok.

"Zaista si o ovom bio u ravnodušnosti, pa smo s tebe odstranili pokrov tvoj, zato je vid tvoj Danas oštar."

A drug njegov će reći: "Ovo što je kod mene, spremno je."

"Bacite vas dvojica u Džehennem svakog nezahvalnika, buntovnika,

Sprečavatelja dobrog, napasnika, sumnjivca,

Koji je stavljao uz Allaha boga drugog - ta bacite ga u kaznu žestoku."

A doista smo stvorili čovjeka i znamo šta mu došaptava duša njegova, a Mi smo mu bliže od vratne vene.

Kad se sretnu susretača dva, zdesna i slijeva, sjedioci,

Ne izusti nijednu riječ, a da nije kod njega promatrač spreman.

I doći će agonija smrti uistinu; to je ono od čega nećeš umaći.

Uđite u njega u miru; to je Dan vječnosti."

Imaće oni u njemu šta htjednu, a kod Nas je dodatak.