islamkingdomfaceBook


Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će se zakleti Njemu kao što se zaklinju vama - i misliće da su oni na nečemu. Besumnje, uistinu oni - oni su lašci!

Ovladao je njima šejtan pa učinio da oni zaborave sjećanje Allaha. Takvi su partija šejtanova. Besumnje. Uistinu! Partija šejtanova - oni su gubitnici!

Uistinu, oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom, takvi će biti među najnižima.

Propisao je Allah: "Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici Moji!" Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

O vi koji vjerujete! Kad se budete savjetovali s Poslanikom, tad prije savjetovanja vašeg dajte sadaku. To je bolje za vas i čišće. Pa ako ne nađete - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Zar nisi vidio one koji prijateljuju sa narodom onih na koje se rasrdio Allah? Nisu oni od vas, niti od njih, a kunu se na laž i oni znaju.

Allah je za njih pripremio kaznu žestoku. Uistinu, zlo je ono šta oni rade.

Uzeli su zakletve svoje štitom, te odvraćaju s puta Allahovog. Pa imaće oni kaznu prezrenu.

Neće im koristiti imeci njihovi, niti djeca njihova protiv Allaha, nimalo. Takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.

Da li se plašite da prije savjetovanja vašeg date sadake? Pa ako ne učinite, a oprosti vam Allah, tad obavljajte salat i dajite zekat i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.