islamkingdomfaceBook


Reci: "Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džinna, pa su rekli: 'Uistinu, mi smo čuli Kur'an zadivljujući,

Upućuje ispravnosti, pa smo povjerovali u njega, i nećemo pridruživati Gospodaru našem nikoga.

I da On - uzvišeno neka je dostojanstvo Gospodara našeg - nije uzeo ženu, niti dijete,

I da je budala naša govorila o Allahu pretjeranost,

I da smo mi mislili da ljudi i džinni neće o Allahu govoriti laž,

I da je bilo individua od ljudi (koji) su tražili zaštitu individua od džinna, pa su im povećali obijest.

I da su oni mislili - kao što mislite - da neće Allah podići nikoga,

I da smo mi dotakli nebo, pa ga našli ispunjenog čuvarima žestokim i svjetlicama,

I da smo mi sjedili na njegovim mjestima za prisluškivanje. Pa ko sad prisluškuje, nalazi sebi svjetlicu vrebajuću.

I da mi ne znamo da li se zlo želi onom ko je na Zemlji ili im želi Gospodar njihov ispravnost,

I da od nas (ima) pravednih, i od nas mimo toga - različitih tarikata -

I da mi znamo da nećemo umaći Allahu u Zemlji, i nećemo Mu umaći bježanjem,

I da mi, pošto smo čuli Uputu, vjerujemo u nju - pa ko vjeruje u Gospodara svog, tad se ne boji gubitka, niti nasilja.