islamkingdomfaceBook


Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da budu hvaljeni zbog onog šta ne rade - pa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; a imaće oni kaznu bolnu.

A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć.

Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednike razuma,

One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi! Pa sačuvaj nas kazne vatrom.

Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; a neće imati zalimi nikakvih pomagača.

Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: "Vjerujte u Gospodara vašeg", pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrij nam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima.

I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: "Sigurno ćete je objašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?" - pa su je odbacili za leđa svoja i pribavili njome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju!

Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas na Dan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!"