islamkingdomfaceBook


Da je bio dobitak blizak i pohod kratak, sigurno bi te slijedili, međutim, bio im je dalek, težak. I zaklet će se Allahom: "Da smo mogli, sigurno bismo izašli s vama." Uništavaju duše svoje, a Allah zna da su oni sigurno lašci.

Nastupajte lahki i teški i borite se imecima vašim i dušama vašim na putu Allahovom! To je bolje za vas, kad biste znali.

Allah ti oprostio! Zašto si im dozvolio dok ti ne bude jasno koji govore Istinu i ne saznaš lažljivce?

Neće tražiti dozvolu od tebe oni koji vjeruju u Allaha i Dan posljednji, da se bore imecima svojim i dušama svojim; a Allah je Znalac bogobojaznih.

Od tebe će jedino tražiti dozvolu oni koji ne vjeruju u Allaha i Dan posljednji, a sumnjaju srca njihova, pa se u sumnji svojoj kolebaju.

A da su željeli izlazak, sigurno bi za to spremili opremu. Međutim, Allah je mrzio dizanje njihovo, pa ih je zadržao, i rečeno je: "Sjedite sa onima koji sjede!"

Da su izašli s vama, povećali bi vam samo metež i sigurno bi hitali između vas tražeći vam fitneluk; a među vama su oni koji njih slušaju; a Allah je Znalac zalima.