islamkingdomfaceBook


Zato nek te ne oduševljavaju imeci njihovi, niti djeca njihova. Allah samo želi da ih kazni njima u životu Dunjaa, i da nestanu duše njihove, a oni budu nevjernici.

I zaklinju se Allahom (da) su uistinu od vas, a nisu oni od vas, nego su oni narod koji strahuje.

Ako bi našli utočište ili pećine ili skrovište, sigurno bi mu se okrenuli i oni bi odjurili.

I od njih je ko te kori zbog sadaka. Pa ako im se da od tog, zadovoljni su, a ako im se ne da od tog, gle! oni se ljute.

A da su se oni zadovoljili onim šta im je dao Allah i Poslanik Njegov i rekli: "Dosta nam je Allah. Daće nam Allah iz blagodati Svoje i Poslanik Njegov. Uistinu, mi smo oni koji žude Allahu..."

Sadake su jedino za fukare i siromahe i one koji rade na njima i one čija srca treba pridobiti, i za zarobljenike i zadužene, i za put Allahov i sina puta, odredbom od Allaha; a Allah je Znalac, Mudri.

I od njih su oni koji vrijeđaju Vjerovjesnika i govore: "On je uho." Reci: "Uho je dobro za vas, vjeruje u Allaha i vjeruje vjernicima, i milost je onima od vas koji vjeruju." A koji vrijeđaju Poslanika Allahovog, imaće oni kaznu bolnu.