islamkingdomfaceBook


Reci: "O ljudi! Doista vam je došla Istina od Gospodara vašeg. Pa ko se uputi, pa samo se upućuje za dušu svoju; a ko odluta, pa samo luta protiv nje i nisam ja nad vama čuvar."

Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje da se sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivaju odjećom svojom - zna šta skrivaju i šta obznanjuju. Uistinu! On je Znalac grudi.

I slijedi šta ti se objavljuje, i strpi se dok ne presudi Allah; a On je Najbolji od sudaca.

Alif. Lam. Ra. Knjiga - učinjeni su presudnim ajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog, Obaviještenog:

"Obožavajte samo Allaha. Uistinu! Ja sam vam od Njega opominjač i donosilac radosnih vijesti",

Allahu je povratak vaš, a On nad svakom stvari ima moć."

A ako te dotakne Allah nevoljom, tad nema otklonitelja njenog, osim Njega; a ako ti želi dobro, tad nema onog ko će odbiti dobrotu Njegovu. Pogađa njome koga hoće od robova Svojih, a On je Oprosnik, Milosrdni.

I: "Tražite oprost od Gospodara vašeg, potom Mu se pokajte, daće vam da uživate uživanjem lijepim do roka određenog, i daće svakom posjedniku dobrote, dobrotu Svoju. A ako se okrenete, pa uistinu, ja se bojim nad vama kazne Dana velikog.