islamkingdomfaceBook


Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesite deset sura sličnih njemu, izmišljenih, i pozovite koga možete mimo Allaha, ako istinu govorite!"

Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da je objavljen znanjem Allahovim, i da nema boga sem Njega. Pa jeste li vi muslimani?

Ko želi život Dunjaa i ukras njegov, isplatićemo im djela njihova u njemu i oni u njemu neće biti oštećeni.

To su oni koji će na Ahiretu imati samo vatru, a propast će šta su činili na njemu, a zaludno je šta su radili.

Pa da li je, ko je na dokazu jasnom od Gospodara njegovog - a uči ga svjedok od Njega, i prije njega Knjiga Musaova - vodič i milost? Takvi vjeruju u njega. A ko od stranaka ne vjeruje u njega - pa vatra će biti mjesto njegovo. Zato ne budi u sumnji o tome. Uistinu, on je Istina od Gospodara tvog; međutim, većina ljudi ne vjeruje.

A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž? Takvi će biti dovedeni pred Gospodara njihovog, i reći će svjedoci: "To su oni koji su lagali protiv Gospodara svog." Besumnje, prokletsvo Allahovo je na zalimima,

Onima koji odvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost u njemu, a oni su u Ahiret nevjernici.