islamkingdomfaceBook


on je, zaista, Kur'an plemeniti

u Knjizi brižljivo čuvanoj –

dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

on je Objava od Gospodara svjetova.

Pa, kako ovaj govor omalovažavate

i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

A zašto vi kad duša do guše dopre,

i kad vi budete tada gledali,

a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

ne povratite, ako istinu govorite?

I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

A ako bude jedan od onih koji su sretni –

pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

pa, ključalom vodom biće ugošćen

i u ognju prženjem.

Sama je istina, zbilja, sve ovo –

zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.

Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On život i smrt daje, i On sve može.

On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!