islamkingdomfaceBook


Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

"Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" – odgovoriće – "a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'"

I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!

Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!