islamkingdomfaceBook


Věru Pán tvůj dobře ví, že ty a skupina těch, kdož s tebou jsou, modlitbu konáte skoro dvě třetiny, polovinu či třetinu noci. A Bůh den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné! A On ví, že mezi vámi budou nemocní a jiní, již po zemi cestovat budou část přízně Boží hledajíce, i ti, kteří budou bojovat na Boží stezce. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné, modlitbu dodržujte, almužnu dávejte a Bohu dobrou půjčku poskytněte! A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Boha lepší a větší v podobě odměny. A Boha proste za odpuštění, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!

Ty rouchem přikrytý!

Vstaň a varuj,

Pána svého oslavuj,

svůj oděv očišťuj,

hněvu Božího se varuj,

kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj

a při Pánu svém trpělivě stůj!

Až zatroubeno bude pozounem,

ten den bude věru těžkým dnem,

pro nevěřící nelehkým břemenem.

Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil,

jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval

a syny zde přítomné uštědřil

a jemuž jsem vše hladce uhladil,

a on pak ještě dychtí, abych více mu dal!

Však pozor! Vždyť proti Našim znamením on brojí,

však vyženu ho na vrch příkrý!

On věru vymýšlel a rozhodoval,