islamkingdomfaceBook


A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný,

a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina bude házena, zeptají se strážci jeho: "Což nepřišel k vám varovatel žádný?"

Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí,

jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící -

jenž stvořil sedm nebes ve vrstvách. A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou!

A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou.

My věru jsme ozdobili nejbližší nebe svítilnami, jež určili jsme i pro satanů kamenováni, a připravili jsme pro ně trest plamenný.

Těm, kdož neuvěřili v Pána svého, náleží trest pekelný a jak hnusný je to cíl konečný!

A odpovědí: "Ano, přišel k nám varovatel, ale za lháře jsme jej prohlásili a řekli: "Bůh vůbec nic neseslal a vy jste jenom ve velkém bludu!"

A dodají: "Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom dnes věru plamene obyvateli!"

Svou vinu tedy doznali - pryč s plamene obyvateli!

Těm, kdo bojí se Pána svého kvůli nepoznatelnému, těm věru dostane se odpuštění i převeliké odměny.