islamkingdomfaceBook


i v části noci! A před Ním na zem padej a za noci dlouho Jeho slávu pěj!

Ti, kdož milují tento svět pomíjivý, nedbají na den obtížný, jejž mají před sebou.

My jsme je stvořili a jejich údy posílili; a kdybychom chtěli, vystřídali bychom vás vám podobnými snadnou výměnou.

Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu nastoupí,

však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh věru je vševědoucí, moudrý,

koho chce, do milosti Své uvádí, zatímco pro nespravedlivé trest připravil bolestný!

Při postupně vysílaných,

prudce spěchajících,

široce rozevírajících,

ostře rozlišujících

a připomenutí vrhajících,

ať pro omluvu či varování -

to, co vám je slíbeno nezvratně se přihodí!

Až hvězdy pohasnou,

až nebesa se roztrhnou,

až hory rozprášeny budou,

až čas poslům bude stanoven -

ke kterému dni odklad bude udělen?

Ke dni rozhodnutí!

Víš ty vůbec, co je to den rozhodnutí?

Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

Což jsme již předchozí nezahubili

a nedali je následovat jinými?

Takto my budeme jednat s hříšnými!

Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!