islamkingdomfaceBook


Há mím!

Seslání od Milosrdného, slitovného,

Písmo, jehož verše byly učiněny srozumitelnými pro lidi znalé v podobě Koránu arabského!

... jako zvěstovatele a varovatele - většina z nich se však odvrací a nechce naslouchat

a hovoří: "Srdce naše jsou zacloněna vůči tomu, k čemu vyzýváš, a v uších našich je hluchota a mezi námi i tebou závěs visí. Jednej tedy podle svého a my také tak budeme jednat!"

Rci: "Já jen smrtelník jsem jako vy a bylo mi pouze vnuknuto, že božstvem vaším je Bůh jediný. Miřte k Němu přímo a proste Jej za odpuštění! Běda těm, kdož k Němu jiné přidružují,

almužnu nedávají a v život posmrtný nevěří!"

Věru těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm dostane se odměny neupomínané.

Rci: "Vy vskutku nebudete věřit v toho, jenž stvořil zemi ve dvou dnech, a přidávat mu chcete podobné? On Pánem lidstva všeho je!

On umístil na ní pevně zakotvené hory a požehnal ji a rozdělil na ní potravu ve čtyřech dnech pro všechny prosící rovnoměrně.

Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! A odpověděly: Půjdeme dobrovolně.