" window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-110153707-8'); " قرآن آخرین کتاب آسمانی است | بشیر شاد
facebookgoogle plustwitteryoutube

بشیر شاد

موعظه گر هندی


  • قرآن آخرین کتاب آسمانی است

    "هنگامی که من به توحید ایمان آوردم, به دنبال دلیل و حجت گشتم تا ثابت شود که قرآن کتاب خداوند است. و اینکه آن آخرین کتاب آسمانی و پایان بخش همه آن ها است. و من خداوند را سپاس می گویم چرا که به من توان حل این مسئله را داد. قرآن کریم تنها کتابی است که به تمامی کتاب های آسمانی اعتراف می کند, در حالی که می بینینم آنها یکدیگر را رد می کنند. و این در حقیقت یکی از ویژگی های قرآن است"

  • در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم