islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و هنگامی که از طرف الله کتابی (= قرآن) برای آنها آمد که تصدیق کننده چیزهائی بود که با خود داشتند، وپیش از این بر کافران خواستار پیروزی بودند، پس چون آن چه را که (از قبل) شناخته بودند، نزد آنها آمد، به او کافر شدند، پس لعنت الله بر کافران باد

چه بد است چیزی که خود را به بهای آن فروختند.و از روی حسد به آن چه الله فرستاده بود، کافر شوند، که چرا الله از فضل خویش برهر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند؟!پس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدند، وبرای کافران عذاب خوار کننده است

وچون به آنها گفته شود: « به آنچه الله نازل کرده، ایمان بیاورید» می گویند: «ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است» وبه غیر آن، کافر می شوند، در حالی که آن حق است وتصدیق کننده چیزی است که با خود دارند. بگو: « اگر (راست می گویید) و مؤمنید پس چرا پیامبران الله را پیش از این می کشتید؟!»

وبه راستی موسی معجزه ها ونشانه های روشنی برای شما آورد، وآنگاه شما پس از وی، گوساله را به پرستش گرفتید، در حالی که ستمگر بودید

و(به یاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم، و(کوه) طور را بالای سر شما برافراشتیم، (و گفتیم:) « آنچه را به شما داده ایم محکم بگیرید وبشنوید». گفتند: « شنیدیم ونا فرمانی کردیم» ودلهایشان بر اثر کفرشان، با(محبت) گوساله آمیخته شد. بگو: « ایمانتان چه فرمان بدی به شما می دهد، اگر شما مؤمن هستید