islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بگو: « اگر سرای آخرت در نزد الله، مخصوص شماست، نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید؛ اگر راستگوئید»

ولی آنها، بخاطر آنچه دستهایشان پیش فرستاده است، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد، والله به ستمگران داناست

وهر آینه آنان را حریص ترین مردم - (حتی) حریص تر از مشرکان - بر زندگی خواهی یافت، هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر (دراز)، به او داده شود، او را از عذاب دور نمی کند، والله به آنچه می کنند بیناست

بگو: « کسی که دشمن جبرئیل باشد، (در حقیقت دشمن الله است) زیرا که او به فرمان الله قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است، وبرای مؤمنان راهنما ومژده است»

کسی که دشمن الله وفرشتگان وپیامبران او، وجبرئیل ومیکائیل باشد، پس بدرستی که الله دشمن کافران است

وهر آینه که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم، وجز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد

آیا(چنین نیست) هر گاه آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند؟! بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند

وهنگامی که فرستاده ای از جانب الله به سوی شان آمد، که تصدیق کننده آنچه با خود داشتند است، گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود، کتاب الله را پشت سرشان افکندند، گویی آنان نمی دانند