islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


هر آیه ای را نسخ کنیم، یا (از دل مردم بزدائیم) و فراموشش گردانیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم، آیا نمی دانی که الله بر هر چیز تواناست؟

آیا نمی دانی که فرمانروایی آسمانها وزمین، از آن الله است،و جز الله سرپرست ویاوری برای شما نیست

آیا می خواهید از پیامبر خود، (همان چیزی را) در خواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد؟ وکسی که کفر را به (جای) ایمان بر گزیند، مسلماً راه راست را گم کرده است

بسیاری از اهل کتاب، از روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید ودر گذرید، تا الله فرمان خویش را (برای جهاد با آنها) صادر نماید، همانا الله بر هر چیزی تواناست

ونماز را بر پا دارید وزکات را ادا کنید، وهر کار نیکی را که برای خود از پیش می فرستید، آن را نزد الله خواهید یافت، یقیناً الله به آنچه می کنید بینا است

وگفتند: « هرگز داخل بهشت نخواهد شد، جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد، این آرزوهای (باطل) آنهاست. بگو: « اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید!»

آری، کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند، ونیکوکار باشد، پس پاداش وی نزد پروردگارش (محفوظ) است، ونه ترسی بر آنهاست ونه اندوهگین می شوند