islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


یهودیان گفتند: « مسیحیان بر چیزی نیستند» ومسیحیان (نیز) گفتند: « یهودیان بر چیزی نیستند» در حالی که آنان کتاب (آسمانی) را می خوانند. همچنین کسانی که نمی دانند (سخنی) همانند آنان گفتند.پس الله روز قیامت، در آنچه که در آن اختلاف داشتند میان آنان داوری می کند

وکیست ستمکارتر از آن کس که مسجد های الله را باز داشت که در آن نام الله برده شود،و در ویرانی آنها کوشید؟! شایسته آنان نیست، جز به حال ترس وارد این مساجد شوند، بهره آنان در دنیا خواری ورسوائی، ودر آخرت عذاب بزرگی است

مشرق ومغرب از آن الله است، پس به هر سو رو کنید، روی الله آنجاست.همانا الله گشایشگر داناست

و(یهود ونصاری ومشرکان) گفتند:«الله فرزندی (برای خود) بر گزیده است» - منزّه است او- بلکه آنچه در آسمانها وزمین است، از آن اوست،(و)همه فرمانبردار اویند

پدید آورنده آسمانها وزمین است، وچون به کاری اراده فرماید، تنها به آن می گوید: « باش »، پس می شود

وآنانکه نمی دانند گفتند : « چرا الله با ما سخن نمی گوید؟! ویا (چرا) معجزه ونشانه ای برای ما نمی آید؟!» کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می گفتند، دلهایشان به یکدیگر همانند است. همانا ما آیات ونشانه ها را برای گروهی که یقین دارند، آشکار وروشن ساخته ایم

همانا ما تو را به حق مژده رسان وبیم دهنده فرستادیم.و در باره دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد