islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و (به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم واسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند،(و می گفتند:) « پروردگارا! از ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا

پروردگارا! ما را فرمانبردار خودت قرار ده، واز فرزندانمان امتی فرمانبردار خود (پدید آور) وطرز عبادتمان را به ما نشان ده، وتوبه ما را بپذیر، بدرستی که تو توبه پذیر مهربانی

پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، وآنها را کتاب وحکمت بیاموزد، وآنان را پاکیزه کند، همانا که تو پیروزمند حکیمی»

وچه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد؟! جز کسی که خود رابه نادانی وسبکسری افکند، وبدرستی که ما او را در دنیا برگزیدیم، وهمانا او در آخرت از شایستگان است

آنگاه که پروردگارش به او فرمود: « تسلیم شو» گفت:« برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم»

وابراهیم ویعقوب،فرزندان خود را به این آیین سفارش کردند، (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:) «ای فرزندان من! الله این آیین را برای شمابرگزیده است،پس نمیرید جزاینکه مسلمان باشید »

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت: « پس از من چه چیز را می پرستید؟» گفتند: « خدای تو، وخدای پدرانت، ابراهیم واسماعیل واسحاق، الله یکتا را، می پرستیم، وما تسلیم او هستیم»

آنها امتی بودند که در گذشتند، برای آنها است آنچه که کسب کرده اند، وبرای شماست آنچه کسب کرده اید.و از آنچه (آنان) می کردند، شما پرسیده نمی شوید