islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و (اهل کتاب) گفتند: « یهودی یا مسیحی شوید، تا راه یابید». بگو: « بلکه از آیین ابراهیم که یکتا پرست بود وهرگز از مشرکان نبود(پیروی می کنیم)»

بگویید: « ما به الله ایمان آوردیم، وبه آنچه بر ما نازل شده، وآنچه بر ابراهیم واسماعیل، واسحاق ویعقوب ونوادگان یعقوب نازل گردید، وبه آنچه که به موسی وعیسی داده شده، وبه آنچه که پیامبران (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است، ودر میان هیچ یک از آنها جدایی نمی اندازیم وما تسلیم الله هستیم»

پس اگر آنها (نیز) به مانند آنچه شما ایمان آورده اید، ایمان بیاورند، قطعاً هدایت یافته اند. واگر پشت کنند، پس جز این نیست که آنان در ستیزند، پس بزودی الله تو را از (شر) آنها کفایت کند، واو ست شنوای دانا

رنگ خدایی (را بپذیرید) وچه کس در رنگ کردن از الله نیکوتر است؟! وما تنها او را می پرستیم

بگو:« آیا در (باره) الله با ما مجادله می کنید؟! در حالی که او، پروردگار ما وشماست، وکردار ما از آن ما، وکردار شما از آن شماست، وما او را با اخلاص پرستش می کنیم»

یا می گویید: « که همانا ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط (= نوادگان یعقوب) یهودی یا نصرانی بودند ؟!» بگو:« شما داناترید یا الله؟!» وچه کسی ستمکار تر است از آن کسی که گواهی وشهادتی را که از (جانب) الله نزد اوست، کتمان می کند؟! والله از آنچه می کنید غافل نیست

(به هر حال) آنها امتی بودند که در گذشتند، برای ایشان است آنچه بدست آورده اند، وبرای شماست آنچه به دست آورده اید، واز آنچه آنان می کرده اند شما پرسیده نمی شوید